चैत्रा रेडकर लिखित 'साने गुरुजी : व्यक्ती आणि विचार' हे पुस्तक साधना प्रकाशनाकडून लवकरच प्रकाशित होत आहे.